FanPage

ผู้นำชุมชน

 
นายบุญมี  กรสวัสดิ์
กำนันตำบลนาอุดม
 

นายฉลอง  บุญสินไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่1

นายอาวุธุธ กลมสาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่2

นายเรืองวิทย์ ชูศรีพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่3

นายประมวน พลละคร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่4

นางบานเย็น ธนะโชติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่5

นายอุทัย  เวียงสมุทร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่6

นายสินสนุทร พลเยี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่7

นายมงคล นาทองคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่8

นายดวงจันทร์ กมลวิบูลย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่9

นายบุญมา หงษ์ฟ้อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่10

นายถาวร ปราบมนตรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่11

นายสมจิต ประดับเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่12

นายเกษียร ไชยนาแพง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่13

นายทองสอน บุตรนาแพง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่14

นายแสงทอง ประดับเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่16


นายสุพรม พลเยี่ยม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่17

กองสวัสดิการสังคม

  - ว่าง -   

นางสาวธัญชนก   ไถวสิน
นักพัฒนาชุมชน
นางสิรพร โพธาราม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองการศึกษา

 
 นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา
 

นางสาวฐิติวรรณ บุญสินชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน


นายโสดาพล  เพลงอินทร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 

นายยุทธศาสตร์ ไชยนาแพง
ผู้ช่วยธุรการส่วนการศึกษา

 นางจันทร์เพ็ญ พลเยี่ยม
รักษาการหัวศูนย์


 นางสาวไผ่ศรีทอง พิมสุคะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งละมัย ประดับเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
 

 

นางสายลม พลเยี่ยม
ผดด

 

 นางสาวไพรินทร์ จันกำจร
ผดด

 

นางสาวทัศนีย์ ต้นหลุบเลา 

 

 นางรัศมี พลเยี่ยม
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านบึงอุดมบึงคำ

 

นางสมควร โพธิ์เปี้ยศรี
ผดด

 

นานางสาวจิรนันท์ คำสุดที
ผดด บ้านบึง

 

นางสุบัน ประดับเพชร
ผดด

 

นางชลันดา นาเมืองรักษ์
ผดด วัดชัยศรีสว่างวราราม

 

นางงามภาวินี สนณะ
รักษาการหัวหน้าศูนย์วัดชัยศรีสว่างวราราม

 

นางอรรถยา นาก้อนทอง
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านม่วงคำ

 

นางเมวิกา วรสุข
ผดด ศูนย์ม่วงคำ
 

กองช่าง

 


นายสายันต์ โสโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 นายปราดเปรื่อง  บูระพา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

นายอุดม  เครือแวงมล

ผู้ช่วยเจ้าพนังานประปา 

นางสาวปราณี ถวิลเดช
เจ้าน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) 
  
     
     

หัวหน้าส่วนราชการ

   
นายทศพล พลเยี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
   
น.ส.สายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
   

นางเสาวนิต  ศรีละคร
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
ผอ.กองการศึกษา


นางวีระภรณ์ วิเชียนรแสน
ผอ.กองคลัง

นางสาวพิกุล พฤกกาเหลา
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

นายสายันต์ โสโพธิ์
ผอ.กองช่าง