กองคลัง

 


นางวีระภรณ์  วิเชียรแสน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายอดิศัีกดิ์ บุตรนาแพง
นักวิชาการพัสดุ


นายประพจน์  ทิพย์เจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสมภาร บุญสมร
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 4

นางสาวสุดาพร อินทสอน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งฤทัย ประดับเสริฐ
ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.สุพัสสรณ์ ชำนาญยิ่ง
ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่การคลัง
 

น.ส.ธนาภร แย้มสถิตย์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

 

นางสาวปุญยภา  ภูมิประพันธ์
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
гис-технологии
ткани для вышивания