FanPage

กองการศึกษา

 
 นางสาวสายรุ้ง มูลศรีแก้ว
รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา
 

นางสาวฐิติวรรณ บุญสินชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน


นายโสดาพล  เพลงอินทร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 

นายยุทธศาสตร์ ไชยนาแพง
ผู้ช่วยธุรการส่วนการศึกษา

 นางจันทร์เพ็ญ พลเยี่ยม
รักษาการหัวศูนย์


 นางสาวไผ่ศรีทอง พิมสุคะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรุ่งละมัย ประดับเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
 

 

นางสายลม พลเยี่ยม
ผดด

 

 นางสาวไพรินทร์ จันกำจร
ผดด

 

นางสาวทัศนีย์ ต้นหลุบเลา 

 

 นางรัศมี พลเยี่ยม
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านบึงอุดมบึงคำ

 

นางสมควร โพธิ์เปี้ยศรี
ผดด

 

นานางสาวจิรนันท์ คำสุดที
ผดด บ้านบึง

 

นางสุบัน ประดับเพชร
ผดด

 

นางชลันดา นาเมืองรักษ์
ผดด วัดชัยศรีสว่างวราราม

 

นางงามภาวินี สนณะ
รักษาการหัวหน้าศูนย์วัดชัยศรีสว่างวราราม

 

นางอรรถยา นาก้อนทอง
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านม่วงคำ

 

นางเมวิกา วรสุข
ผดด ศูนย์ม่วงคำ