FanPage

กองช่าง

 


นายสายันต์ โสโพธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 นายปราดเปรื่อง  บูระพา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

นายอุดม  เครือแวงมล

ผู้ช่วยเจ้าพนังานประปา 

นางสาวปราณี ถวิลเดช
เจ้าน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)