FanPage

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวมของ อบต.นาอุดม ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 86
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 86
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) เขียนโดย Super User 80
รายงานผลการดำเนินกาตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 82
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เขียนโดย Super User 83
ข้อมูลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย Super User 77
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 82
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย coadmin 190
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุุดม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย coadmin 175
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) เขียนโดย coadmin 171