FanPage

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 68
ประกาศ อบต.นาอุดม เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย coadmin 176
ประกาศ อบต. นาอุดม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย coadmin 165
ประกาศ อบต.นาอุดม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย coadmin 161
ประกาศ อบต.นาอุดม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย coadmin 192
ประกาศ อบต. นาอุดม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย coadmin 164
ประกาศ อบต. นาอุดม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เขียนโดย coadmin 180
ประกาศ อบต. นาอุดม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (2) เขียนโดย coadmin 172