Fanpage

กองคลัง
นายประพจน์ ทิพย์เจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรุ่งฤทัย ประดับเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.สุพัสสรณ์ ชำนาญยิ่ง
ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่การคลัง

น.ส.ธนาภร แย้มสถิตย์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาวปุญยภา ภูมิประพันธ์
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ