Fanpage

กองการศึกษานางสาวทัศนีย์ ต้นหลุบเลา

นางรัศมี พลเยี่ยม
รักษาการหัวหน้าศูนย์บ้านบึงอุดมบึงคำ

นางสมควร โพธิ์เปี้ยศรี
ผดด

นานางสาวจิรนันท์ คำสุดที
ผดด บ้านบึง

นางสุบัน ประดับเพชร
ผดด

นางชลันดา นาเมืองรักษ์
ผดด วัดชัยศรีสว่างวราราม

นางงามภาวินี สนณะ
รักษาการหัวหน้าศูนย์วัดชัยศรีสว่างวรารามนางเมวิกา วรสุข
ผดด ศูนย์ม่วงคำ