Fanpage

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการดำนเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ Written by Super User 1
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน Written by Super User 1
คู่มือการจัดการทุจริต ปี ๒๕๖๔ Written by Super User 1
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ Written by Super User 1
ข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ๒๕๖๔ Written by Super User 5
ประกาศเจตจำนองสุจริตผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Written by Super User 15
การดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวมของ อบต.นาอุดม ประจำปี ๒๕๖๓ Written by Super User 119
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Written by Super User 117
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) Written by Super User 111
ข้อมูลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Written by Super User 111