Display # 
Title Author Hits
รายงานผลดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Super User 72
การเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กร Written by Super User 53
มาตรการส่งเสริมคุณธรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Written by Super User 51
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Written by Super User 57
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน Written by Super User 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาอุดม เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน Written by Super User 52
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม (มาตรการต่อต้านการทุจริต Written by Super User 49
คู่มือการจัดการทุจริต Written by Super User 54
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม Written by Super User 53